קובץ פארברענגען

לזכות:
ה”קעמפערס” וה”סטעף” ד”גן ישראל”
חיילים ב”צבאות ה'”

פארקסוויל, ניו יארק, ה’תשע”א

 “ששים שנה”

יהי רצון שהצלחת הקיץ יפעול על השנה כולה לגרום נחת רוח רב

להמייסד דמחנה גן ישראל כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו

 

 

קובץ פארברענגען Download here

Leave a Reply